Nouvelles de Flandre
Exclusief : 367.000 Franstaligen in Vlaanderen

Nederlands [Français]

In een democratisch land hebben burgers het recht om zich uit te spreken over nauwkeurige en duidelijke gegevens. Maar het taalluik uit de tienjaarlijkse volkstelling weggelaten sinds de Vlaamse eis hiertoe ensindsdien is het voor niemand nog precies duidelijk hoeveel Franstaligen er in Vlaanderen zijn gevestigd. Dossier "Top Secret" geklasseerd door de Vlaamse politieke klasse.

Wij zijn het die het antwoord geven: 367.000! Want met het oog op de waarheid en omdat wij er het onze van wilden weten, hebben we Dedicated Research gevraagd een opiniepeiling uit te voeren. Deze heeft tussen 8 en 22 september 2009 plaatsgevonden in de vijf provincies van Vlaanderen en wel bij een steekproef van 2.535 mensen die daar wonen.

367.000 mensen op een totale bevolking van 6.161.600 Vlamingen (5,9% van de bevolking)! Kan nog beweerd worden dat er in Vlaanderen geen Franstalige minderheid bestaat ?

In de peiling zijn mensen opgenomen die verklaarden dat Frans hun moedertaal was, evenals zij die verklaarden dat één van hun ouders Franstalig was en dat ze bovendien heel goed Frans spraken.

Verdeeld over de provincies geeft dit de volgende resultaten: in Vlaams-Brabant 166.456 mensen, in West-Vlaanderen 80.534, in Oost-Vlaanderen 54.931 en voor de provincie Antwerpen 39.461. Hekkensluiter is Limburg met 25.627 Franstaligen. Los van de peiling worden deze proporties in de regionale spreiding bevestigd door de cijfers van een grote Belgische onderneming die wij konden inzien.

Bij de laatste officiële taaltelling, in 1947, werden de volgende cijfers genoteerd. Vlaams-Brabant*: 51.726, West-Vlaanderen: 82.260, Oost-Vlaanderen: 37.773, provincie Antwerpen: 38.145, Limburg: 15.477. In totaal: 225.381 op destijds een bevolking van 4.616.181 Vlamingen.

Feitelijke tweetaligheid

De Vlaamse nationalisten blijven de in Vlaanderen wonende Franstaligen maar verwijten, dat zij zich niet willen integreren. Dit moet worden opgevat als: zij willen geen Nederlands leren. Maar dit verwijt gaat niet op, want de overgrote meerderheid van de Vlaanderen wonende Franstaligen (83,1 %) hebben (bij deze peiling) gezegd Nederlands te spreken. In Vlaams-Brabant (het gaat voornamelijk om Franstaligen in de Rand) zeggen 3 op 4 Franstaligen dat ze Nederlands kunnen spreken. "Ah!" zullen de sceptici uitroepen. "Ze zeggen dat ze Nederlands spreken, maar is dat ook werkelijk zo?"

Figuur 2. Kennis van het Nederlands
bij de Franstaligen in Vlaanderen

Terug naar het Frans. Onze studie heeft objectieve criteria vastgelegd en heeft zich gebaseerd op 5 kennisniveau's. In de peiling verklaarden 24,7 % van de bevraagden zich in simpele situaties in het Frans uit de slag te trekken, 37,4% gebruiken het Frans in normale dagdagelijkse omstandigheden, 18,7 % spreken het goed, 9,4% hebben de taal volledig onder de knie en... 10,3% verklaarden geen Frans te spreken..

We geven nog een ander veelzeggend voorbeeld van het belang dat Vlamingen hechten aan de Franse taal en cultuur: 33,3% van de bevraagde personen gebruiken het Frans - ook al is dat zo nu en dan - op hun werk, en 11,9% thuis. 54,1% kijken of luisteren naar Franstalige TV of radio, 41% lezen boeken of kranten in het Frans, 45,3% gaan van tijd tot tijd naar een Franstalige film, terwijl 23,8% aan culturele activiteiten in het Frans deelnemen (voordrachten, toneelvoorstellingen, tentoonstellingsbezoek e.d.).

Het onderzoek maakt hieruit op, dat 58,5% van de bevraagde mensen belangstelling hebben voor de Franstalige cultuur. Als we van deze cijfers de 5,9% in Vlaanderen wonende Franstaligen aftrekken, kunnen we hieruit afleiden dat één Vlaming op de twee stelt, dat hij of zij belangstelling koestert voor onze cultuur. In tegenstelling tot wat soms aan Franstalige kant wordt gezegd, is dit een bewijs van openheid van geest en niet van een terugplooien op zichzelf.

Figuur 3. Gebruik van het Frans in Vlaanderen

Slecht rekensommetje

De meest machiavellistische van de Vlaamse nationalisten prediken geduld. Ze rekenen op de factor "tijd" om het probleem te regelen. Die verduvelde Franstaligen zijn voor hen bejaarden die weldra uitgestorven zullen zijn.

Maar er is helaas nóg een vervelende verrassing: in de studie is ook de leeftijd van Franstaligen en Nederlandstaligen met elkaar vergeleken. Het blijkt dat de leeftijdsgroep van 25-34 jaar bij de Franstaligen iets groter is (17,3% tegen 16%) en de leeftijdsgroep 35-44 jaar heel duidelijk veel groter (30,8% tegen 19%). Juist in die leeftijdsgroepen heeft men kinderen. De Franstaligen zijn dus beslist niet bezig in Vlaanderen uit te sterven. Bart De Wever zal zeker en vast "Pot vol blomme" (beschaafde vorm van "Godverdomme" ) vloeken als hij van deze gegevens kennis neemt.

Wij hebben dus een historisch-politiek taboe doorbroken. Eindelijk zien we de stand van zaken zoals die is. En mochten er koppige flamingantistische nationalisten zijn die de waarde van deze peiling in twijfel trekken, dan rest hun slechts één alternatief: het taalluik bij de volksstelling in ere herstellen. Dat zou op zijn beurt weer de resultaten van onze studie bevestigen.We moeten niet langer in een kringetje ronddraaien; het is tijd om de realiteit onder ogen te zien en de weg naar de toekomst in te slaan.

Heren en dames aan de onderhandelingstafel, de beurt is aan u!

Marcel BAUWENS en Edgar FONCK


"Etude sur la pratique du français par les habitants de Flandre" uitgevoerd voor de APFF - september 2009, door Dedicated Research.
De maximale foutenmarge (voor de frequenties rond de 50%) is 1,9% op de totale steekproef. Deze marge is 0,92% voor de proportie aan Franstaligen in Vlaanderen, rekening houdend met de vastgestelde frequentie (5,9%) en de omvang van de steekproef.
De integrale versie van het
rapport van Dedicated Research kan worden geraadpleegd op onze website : www.francophonie.be/ndf.
(*) Aangezien Vlaams-Brabant destijds geen provincie was, werd dit gegeven berekend op de resultaten van de algemene volkstelling op 31 december 1947, ter beschikking gesteld door de federale overheid.


Copyright © 1998-2009 A.P.F.F.-V.B.F.V. asbl/vzw
Secretariaat: Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, België
Tel: +32 (0)59/23.77.01, Fax: +32 (0)59/23.77.02
Bank: 210-0433429-85, E-mail: vbfv@francophonie.be
Site: http://www.francophonie.be/ndf